Regulamin Karty Podarunkowej

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:  
  1.  Wydawca –JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin;
  2. Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci La Vantil, Grejs punkt sprzedaży  Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych La Vantil; 
  3. Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania na rzecz Wydawcy środków pieniężnych do  wartości 500zł, przeliczanych na punkty, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową La Vantil; 
  4. Karta Podarunkowa La Vantil – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon  towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika  do jej realizacji w Salonie Sprzedaży; 
  5. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej La Vantil, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży  La Vantil/Grejs; 
  6. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży;  
  7. Punkty – środki pieniężne wyrażone w PLN przekazane Wydawcy przez Nabywcę , przeliczone odpowiednio  1zł (słownie:jeden złoty) równy jest 1 pkt (słownie jeden punkt);
  8. Termin Karty – ważność karty zapisana na Wydruku z Terminala, oznacza końcowy termin gwarancji producenta  na sprawność techniczną kart;
  9. Termin Ważności Punktów – możliwość realizacji punktów wynosząca 12 miesięcy od dnia aktywacji Karty  Podarunkowej La Vantil;
  10. Wydruk z Terminala – wydruk potwierdzający przekazanie środków pieniężnych Wydawcy przez Nabywcę,  zawierający dane dotyczące Karty Podarunkowej; 
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej La Vantil (wraz z zapisanymi  na niej przysługującymi Punktami), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży  w Terminie Ważności Punktów na Towary dostępne w Salonie Sprzedaży.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania  Karty Podarunkowej La Vantil i są przeliczane na Punkty.
 4. Wartość Karty Podarunkowej La Vantil równa jest ilości Punktów na niej zawartych.
 5. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę  Podarunkową La Vantil, suma Punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej La Vantil zostanie pomniejszona  o liczbę Punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary. 
 6. Karta Podarunkowa La Vantil nie podlega wymianie na środki pieniężne.  
 7. Punkty zgromadzone na Karcie Podarunkowej La Vantil zachowują ważność przez 12 miesięcy od dnia jej  aktywacji, która następuje w momencie wydania Karty Podarunkowej La Vantil, po pierwszym przekazaniu  środków pieniężnych Wydawcy przez Nabywcę. Karta Podarunkowa La Vantil nie aktywowana przez Wydawcę  jest nieważna. Termin Ważności Karty Podarunkowej, jak również Termin Ważności Punktów zgromadzonych na  Karcie Podarunkowej La Vantil nie mogą zostać przedłużone.
 8. W salonach La Vantil, Grejs istnieje możliwość doładowywania Karty Podarunkowej dowolną kwotą w okresie trwania  Terminu Ważności Punktów. Termin Ważności Punktów po doładowaniu nie zostaje przedłużony, zawsze wynosi  12 miesięcy od pierwszego doładowania-aktywacji Karty Podarunkowej La Vantil.
 9. Karta Podarunkowa La Vantil może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży  La Vantil lub Grejs.
 10. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej La Vantil ma miejsce jedynie w Salonie Sprzedaży. Realizacja karty  podarunkowej możliwa jest wyłącznie w salonach Stacjonarnych La Vantil i Grejs.
 11. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe La Vantil, które zostały utracone  (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 12. Realizacja Karty Podarunkowej La Vantil przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet  w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej La Vantil w sposób nieuprawniony.
 13. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej La Vantil Nabywcy nie przysługują wobec  Wydawcy żadne roszczenia. 
 14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej La Vantil poprzez przedstawienie personelowi Salonów  Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby Punktów odpowiadającej cenie Towaru  nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 15. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej  La Vantil będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej Punktów, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę  gotówką, kartą płatniczą lub może wykorzystać również Punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej La Vantil.
 16. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa La Vantil:
  1. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży La Vantil, Grejs;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. znajdujące się na Karcie Podarunkowej Punkty po upływie Terminu Ważności Punktów nie mogą być wykorzystane
 17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej La Vantil w przypadku:
  1. upływu Terminu Karty Podarunkowej La Vantil,
  2. upływu Terminu Ważności Punktów zebranych na Karcie Podarunkowej La Vantil
  3. uszkodzenia Karty Podarunkowej La Vantil w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie  Podarunkowej La Vantil.
 18. Wydawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji Karty Podarunkowej La Vantil wynikający  z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające  z utraty przez Salony Sprzedaży La Vantil, Grejs połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,  czy firmy obsługującej terminale płatnicze.
 19. W przypadku nie wykorzystania Punktów zawartych na Karcie Podarunkowej La Vantil w terminie Ważności  Punktów/ Ważności Karty Podarunkowej La Vantil, posiadaczowi Karty nie przysługuje prawo zwrotu środków  pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 20. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi La Vantil mogą być składane w Salonach Sprzedaży  La Vantil, Grejs w godzinach pracy tych Salonów lub listownie na adres siedziby Wydawcy.
 21. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi La Vantil będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze  pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę/Użytkownika.
 22. W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży La Vantil, Grejs przy użyciu Karty Podarunkowej  La Vantil Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe Punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających  zwrotowi. Nowe Punkty będą zapisane na tej samej Karcie Podarunkowej La Vantil w momencie dokonywania  zwrotu Towarów. Termin Ważności Punktów na karcie nie zostaje przedłużony. 
 23. W przypadku gdy Karta Podarunkowa La Vantil zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Użytkownik chcąc odzyskać Punkty znajdujące się na Karcie  Podarunkowej powinien: 
  1. przekazać obsłudze Salonu Sprzedaży Wydruk z Terminala dotyczący uszkodzonej Karty Podarunkowej La Vantil  wraz z uszkodzoną Kartą Podarunkową
  2. obsługa Salonu Sprzedaży przekaże do Wydawcy dane potrzebne do weryfikacji Terminu Ważności oraz ilości  Punktów na danej Karcie Podarunkowej 
  3. Użytkownik po weryfikacji otrzyma nową Kartę Podarunkową La Vantil, która zostanie zasilona przez Wydawcę Punktami  w takiej samej liczbie, jaka będzie znajdować się w momencie weryfikacji uszkodzonej Karty Podarunkowej
  4. Wydanie Użytkownikowi nowej Karty Podarunkowej La Vantil nastąpi, w tym samym Salonie Sprzedaży,  nie później niż w terminie 30 (słownie:trzydziestu) dni licząc od dnia wydania obsłudze Salonów Sprzedaży  Wydruku z Terminala wraz z uszkodzoną Kartą Podarunkową La Vantil. Nowa Karta Podarunkowa La Vantil  będzie miała Termin Ważności Karty widniejący na Karcie Podarunkowej, Termin Ważności Punktów pozostaje  taki sam, jak na uszkodzonej Karcie Podarunkowej La Vantil i nie ulega przedłużeniu. 
 24. W przypadku gdy Karta Podarunkowa La Vantil zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową  eksploatację, a Użytkownik nie przekaże Wydruku z Terminala, Wydawca nie ma możliwości weryfikacji Karty  Podarunkowej, Punkty nie mogą być wykorzystane.
 25. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej La Vantil do realizacji  oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej La Vantil potwierdza  zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej La Vantil w takim zakresie, w jakim użycie Karty będzie wynikać  z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 26. Karta Podarunkowa La Vantil nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza  elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 27. Wydanie Karty Podarunkowej La Vantil Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem  od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca otrzymuje od Wydawcy  najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej La Vantil dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków  pieniężnych, w postaci Wydruku z Terminala.
 28. Możliwość sprawdzenia środków na karcie podarunkowej odbywa się w dowolnym Salonie Sprzedaży La Vantil,  Grejs. Możliwość sprawdzenia Terminu Ważności Punktów znajdujących się na Karcie Podarunkowej odbywa  się jedynie na pisemny wniosek złożony w Salonie Sprzedaży. Wniosek powinien zawierać dane MID z Wydruku  z Terminala. Wniosek zostaje przekazany do Wydawcy i po weryfikacji Karty Podarunkowej odesłany z informacją  zawierającą Termin Ważności Punktów.
 29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy  obowiązującego prawa.
 30. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej La Vantil oświadcza,  że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń  i zobowiązuje się go przestrzegać.
 31. Prawo interpretacji i stosowanie niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi 

 

JS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.